UWAGA – ZMIANA REGULAMINU ZADANIA RZĄDOWY PROGRAM „KLUB” – EDYCJA 2023

Na podstawie § 10, ust. 3 Regulaminu zadania Rządowy Program „KLUB” – edycja 2023, w § 4 ww. Regulaminu dodaje się ust. 11a w brzmieniu:
11a. Każdy klub zgłoszony jako „wielosekcyjny”, oprócz wskazania co najmniej dwóch różnych sportów i szkoleniowców co najmniej dwóch różnych sekcji o stosownych specjalnościach, powinien we wniosku wyraźnie wykazać, że realizuje systematyczne zajęcia szkoleniowe w co najmniej dwóch oddzielnych – przypisanych do poszczególnych
zgłoszonych sekcji, grupach szkoleniowych. Oddzielne grupy szkoleniowe to grupy, w których szkoleni są w różnych sportach, inni zawodnicy – inni z imienia i nazwiska uczestnicy zajęć.