REGULAMIN

 REGULAMIN ZADANIA

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin został opracowany na podstawie ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki

w dniu 22 stycznia 2022 roku Programu „KLUB” – edycja 2022, którego celem jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie „KLUB” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

3. Program „KLUB” – edycja 2022 jest programem, którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

4. Działania w ramach Programu „Klub – edycja 2022, mogą być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez uczestników Programu, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

5. Podmiotami realizującymi Program są:

a) Operator Krajowy Programu,

b) kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia.

6. Bezpośrednimi uczestnikami i beneficjentami Programu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, biorący udział w zajęciach/szkoleniu/obozach sportowych realizowanych przez klub sportowy.

7. Operator Krajowy może realizować Program wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

8. Kluby sportowe, które pozyskają środki w ramach Programu, będą zobowiązane do ich wykorzystania najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 roku.

9. Ogólny nadzór oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Programu pozostaje w gestii Ministra Sportu i Turystyki.

10. Obowiązki administratora danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Programu, pełni Operator Krajowy. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostaną ujęte w Polityce Prywatności, zamieszczonej na platformie Programu „KLUB” – edycja 2022, w zakładce „Do pobrania”.

11. Pozyskane w trakcie realizacji Programu wyniki testów sprawnościowych uczestników Programu będą przekazywane do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów (https://narodowabazatalentow.pl).

§ 2

Założenia Programu

1. Cele Programu „KLUB” – edycja 2022:

a) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

b) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

c) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

d) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

e) stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

§ 3

Zasady działania Operatora Krajowego Programu „Klub” – edycja 2022

Operator Krajowy Programu – podstawowe zadania:

 1. przedstawienie kompleksowej koncepcji realizacji Programu na terenie całego kraju,

 2. opracowanie mechanizmu udzielenia wsparcia klubom sportowym w ramach Programu – druki aplikacyjne, umowa, druki rozliczeniowe, itp.,

 3. rekrutacja klubów sportowych – przeprowadzenie naboru, wyłonienie klubów do wsparcia, przekazanie wsparcia finansowego oraz dokonanie jego rozliczenia, na podstawie wytycznych niniejszego Programu; rekrutacja musi być prowadzona z wykorzystaniem dostępnych kanałów informacyjnych, m.in. strona internetowa, media społecznościowe,

 4. opracowanie i wdrożenie elektronicznego generatora wniosków posiadającego funkcjonalności niezbędne do przeprowadzenia procesu przekazania i rozliczenia wsparcia,

 5. koordynacja, nadzór i kontrola realizacji Programu; w ramach bieżącego monitoringu m.in. wizytacja kontrolna 1000 klubów sportowych uczestniczących w Programie,

 6. prowadzenie pełnej sprawozdawczości realizacji Programu z możliwością prezentacji wszystkich danych w przekrojach terytorialnych (województwo, powiat, gmina – miejska/wiejska, wiejsko-miejska), obejmującej w szczególności następujące informacje dot. klubów wnioskujących i zakwalifikowanych do wsparcia:

 • dane teleadresowe klubów sportowych,

 • wysokość udziału własnego klubów sportowych,

 • wysokość wsparcia,

 • liczba uczestników,

 • liczba i rodzaj sekcji sportowych,

 • przynależność do polskiego związku sportowego,

 • liczba punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa,

 • liczba członków kadr narodowych,

 • liczba uczestników posiadających licencje polskich związków sportowych (lub inny

dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez polski związek sportowy),

 • liczba osób prowadzących zajęcia sportowe,

 • rodzaj kwalifikacji/uprawnień osób prowadzących zajęcia sportowe,

 • podział prowadzących zajęcia sportowe ze względu na płeć,

 • podział uczestników Programu ze względu na płeć (w zakresie grup dofinansowanych oraz wszystkich zawodników klubu),

 • liczba wolontariuszy,

 • rodzaje obiektów wykorzystywanych do szkolenia sportowego – samorządowe/inne,

 1. przygotowanie i przedstawienie wraz z rozliczeniem raportu sprawozdawczo-ewaluacyjnego podsumowującego realizację zadania (w zakresie wszystkich elementów realizacyjnych i zadań operatora) oraz prezentującego analizę danych (w tym graficzną – np. wykresy oraz mapy) wymienionych w pkt 6, z możliwością wykorzystania również innych informacji uzyskanych przez Operatora Krajowego przy realizacji Programu,

 2. przygotowywanie comiesięcznych raportów sprawozdawczo-ewaluacyjnych z realizacji zadania obejmujących w szczególności:

 • opis przebiegu realizacji Programu,
 • opis realizacji założonego harmonogramu działań,
 • informację dotyczącą regulowania bieżących i zaległych zobowiązań finansowych,
 • informacje dotyczące ryzyk i zagrożeń wynikających z bieżącej realizacji projektu oraz działań prewencyjnych i naprawczych, jeśli wdrożenie ich będzie konieczne,

 1. nadzór nad transferem wyników testów sprawnościowych uczestników Programu, do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów https://narodowabazatalentow.pl,

 2. stworzenie i prowadzenie strony internetowej zadania oraz jego profilu w serwisie społecznościowym o największym wskaźniku liczby użytkowników,

 3. realizacja działań promujących Program, m.in. produkcja i kolportaż certyfikatów uczestnictwa dla beneficjentów Programu wg wzoru i standardu opracowanego
  i udostępnionego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

§ 4

Zasady uczestnictwa w Programie klubów sportowych

 1. Operator Krajowy Programu może realizować Program „Klub” – edycja 2022, w tym wykorzystać dofinansowanie przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki – w zakresie ponoszonych kosztów, wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, przy czym kluby sportowe, które pozyskały środki w ramach programu, są zobowiązane do ich wykorzystania najpóźniej do 30 listopada 2022 roku,

 2. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia ze środków Programu wyłącznie
  w zakresie wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozów sportowych,

 3. Operator Krajowy Programu określa termin realizacji Programu dla klubów sportowych, których działalność będzie przedmiotem wsparcia w okresie od 1 stycznia 2022 roku i nie później niż do 30 listopada 2022 roku. We wskazanym terminie Operator Krajowy Programu jest zobowiązany do wyłonienia podmiotów do dofinansowania, zawarcia umów oraz przekazania środków klubom sportowym z zastrzeżeniem, że termin ich przekazania nie może powodować istotnych utrudnień realizacyjnych zadania (przez co należy rozumieć opłaty związane
  z wynagrodzeniem szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakupem sprzętu sportowego i/lub organizacją obozów sportowych),

 4. środki finansowe muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na
  warunkach określonych umową oraz zgodnie z treścią niniejszego Programu,

 5. Operator Krajowy Programu, w umowach zawieranych z klubami sportowymi, ustali termin rozliczenia przekazanych środków, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w § 4 pkt 1,

 6. uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych realizowanych w ramach wsparcia mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież w wieku do 18 roku życia,

 7. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia klubom sportowym funkcjonującym w ramach jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników/uczestników w danym klubie uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć (przykładowo jeśli prowadzone jest szkolenie w piłce nożnej i futsalu, taka sytuacja traktowana jest jako szkolenie w jednym sporcie, analogicznie w przypadku piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej – to również jeden sport, itd. itp.). Kwota wsparcia dla podmiotu funkcjonującego w ramach jednej sekcji (zwanego dalej: klubem jednosekcyjnym) wynosi 10 tys. złotych. Kwota wsparcia dla podmiotu funkcjonującego w ramach więcej niż jednej sekcji (zwanego dalej: klubem wielosekcyjnym) wynosi 15 tys. złotych,

 8. wysokość wsparcia wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6 tys. złotych
  (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9 tys. złotych (w przypadku klubu wielosekcyjnego). W obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach,

 9. wysokość wsparcia przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego wynosi 4 tys. złotych (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6 tys. złotych (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości klub sportowy może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego w dowolnej proporcji, dopuszczalne jest preliminowanie kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie szkoleniowca lub szkoleniowców w pełnej wartości wnioskowanego wsparcia (10 i 15 tys. złotych), przy spełnieniu następujących warunków:

wariant 10 tys. złotych (klub jednosekcyjny)

a) w przypadku zgłoszenia do Programu przez klub jednosekcyjny jednego szkoleniowca, kwota dofinansowania prowadzenia szkolenia sportowego nie ulega zmianie i wynosi 6 tys. zł,

b) w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej szkoleniowców kwota dofinansowania prowadzenia szkolenia sportowego może wynosić 10 tys. zł, do podziału w dowolnej proporcji,

wariant 15 tys. złotych (klub wielosekcyjny)

c) w przypadku zgłoszenia do Programu przez klub wielosekcyjny dwóch szkoleniowców, kwota dofinansowania prowadzenia szkolenia sportowego nie ulega zmianie i wynosi 9 tys. zł (w tym wariancie minimalna liczba szkoleniowców wynosi 2 osoby),

d) w przypadku zgłoszenia trzech i więcej szkoleniowców kwota dofinansowania prowadzenia szkolenia sportowego może wynosić 15 tys. zł, do podziału w dowolnej proporcji.

Rekomenduje się udzielenie wsparcia przy maksymalnym wykorzystaniu dostępnych klubowych zasobów kadrowych. Korzystając z ww. modelu finansowego określonego
w lit. b) i d) należy mieć na względzie, iż pozostałe komponenty realizacyjne (zakup sprzętu sportowego oraz organizacja obozu sportowego) nie mogą być przedmiotem wsparcia.

Wynagrodzenie dla szkoleniowców w ramach Programu musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. zatrudnienia, przy czym podane powyżej kwoty są kwotami brutto.

 1. dla klubów wielosekcyjnych elementem obowiązkowym zadania jest prowadzenie zajęć sportowych dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub,

 2. obóz sportowy musi trwać minimum 5 dni kalendarzowych,
 3. klub sportowy może uzyskać wsparcie udzielone przez Operatora Krajowego Programu określając w kosztorysie zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 5 % całości kosztów zadania (w przypadku wnioskowania o kwotę 10 tys. złotych, udział własny musi wynosić co najmniej 526,32 zł; analogicznie wnioskując o kwotę 15 tys. złotych udział własny musi wynosić co najmniej 789,48 zł). Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (np. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury na podstawie stosownej umowy z określeniem wartości finansowej usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych, w tym w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów),

 4. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia klubom sportowym, których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. złotych. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe muszą załączyć do wniosku sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. – Dz. U. z 2021 r. poz. 217), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy, tj. za 2021 rok. W sytuacji braku wyodrębnienia kwoty przyznanych dotacji w sprawozdaniu finansowym, należy dołączyć dodatkową informację (uzupełniającą) o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku,

 5. klub sportowy może uzyskać wsparcie wyłącznie wtedy, gdy prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się
  o wsparcie; wnioskując o wsparcie klub sportowy musi załączyć wypis z KRS bądź z ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu,

 6. wymagane jest przedstawienie przez klub sportowy we wniosku informacji
  o liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku życia, uczestniczących w szkoleniu/zajęciach realizowanych przez klub w podziale na:

 1. posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,

 2. nie posiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,

 3. będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego,

 4. będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego związku sportowego1,

 1. wymagane jest przedstawienie przez klub sportowy we wniosku informacji
  o ewentualnej przynależności do polskiego związku sportowego, wymagane jest przedstawienie przez klub sportowy we wniosku informacji
  o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci
  i młodzieży (SSM) w roku poprzedzającym złożenie wniosku,

 2. w przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, klub sportowy zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji kompletu sprzętu sportowego. W ramach zakupu sprzętu sportowego można nabyć:

 1. sprzęt lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.),

 2. pomocniczy sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia szkolenia sportowego
  typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.),

 3. specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, koszulki, spodenki) niezbędne do
  prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach,

 1. sprzęt sportowy określony w pkt. 18a i 18b musi posiadać stosowne, wymagane przepisami atesty dopuszczające do użytkowania przez dzieci i młodzież szkolną,

 2. wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do elektronicznej bazy danych – Narodowa Baza Talentów

https://narodowabazatalentow.pl

§ 5

Kryteria oceny wniosków o wsparcie

 • wysokość dofinansowania pozyskanego ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku bieżącym, z przeznaczeniem na działalność statutową lub na realizację zadań przez wnioskodawcę (punktacja: 0-40 pkt.),

 • szczegółowość i poprawność przygotowania informacji merytorycznych wymaganych programem (punktacja: 0-15 pkt.)

 • liczba uczestników zadania – bez osób prowadzących zajęcia sportowe

(punktacja: 0-10 pkt.),

 • zgodność zakresu merytorycznego z treścią programu – m.in. okres prowadzenia zajęć sportowych (punktacja: 0-10 pkt.),

 • oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem środków własnych (punktacja: 0-5 pkt.),

 • wysokość ewentualnych opłat pobieranych od uczestników Programu – składki członkowskie (punktacja: 0-5pkt.),

 • udział w realizacji zadania wolontariuszy (punktacja 0-5 pkt.),

 • promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu (punktacja: 0-5 pkt.),

 • udział uczestników o niższym statusie ekonomicznym (punktacja 0-5 pkt.),

 1. wniosek klubu sportowego może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Poszczególne kryteria oceny punktowane są z dokładnością do 1 punktu,

 2. Operator Krajowy Programu udzieli wsparcia na podstawie rankingu utworzonego według liczby punktów, wynikających z dokonanej oceny wniosków poszczególnych klubów. W przypadku uzyskania przez kilka podmiotów takiej samej liczby punktów,
  o przyznaniu wsparcia decyduje data złożenia wniosku (chronologicznie zgodnie z terminem złożenia).

§ 6

Procedura przeprowadzania testów sprawności fizycznej uczestników

 1. testy sprawności fizycznej uczestników przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w § 4 pkt 20,
 2. osobami uprawnionymi do przeprowadzenia i nadzorowania testów sprawności fizycznej uczestników są wyłącznie trenerzy z zakwalifikowanego do programu klubu,
 3. trenerzy prowadzący zajęcia w ramach Programu przesyłają do Operatora Krajowego Programu informację o wprowadzeniu do elektronicznej bazy danych http://narodowabazatalentow wyników przeprowadzonych testów sprawności fizycznej,
 4. testy sprawności fizycznej, wykonywane przez uczestników muszą być przeprowadzane

z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz zgodnie z instrukcją

zamieszczoną na stronie internetowej Programu,

 1. Operator Krajowy Programu zastrzega, że dane biometryczne uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych i/lub naukowych.

§ 7

Obowiązki beneficjenta

Podmiot otrzymujący wsparcie finansowe, wyłoniony w ramach przeprowadzonej przez Operatora Krajowego Programu procedury oceny i wyboru wniosków, jest zobowiązany do:

 1. Realizacji zadania zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami,

 2. Wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem,

 3. Prawidłowego rozliczenia wsparcia,

 4. Przestrzegania zapisów (w tym stosownych terminów) określonych w Programie „Klub” – edycja 2022 i niniejszym Regulaminem oraz umową zawartą z Operatorem Krajowym Programu,

 5. Przedstawienia Operatorowi Krajowemu sprawozdania merytorycznego z realizacji Programu oraz dowodów księgowych potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy oraz podmioty realizujące Program zobowiązani są do przestrzegania

i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Operatora

Krajowego Programu w porozumieniu z przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 1. Operator Krajowy Programu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji Programu.
 2. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu.