REGULAMIN

 

 4-           

 

REGULAMIN ZADANIA
RZĄDOWY PROGRAM „KLUB” – EDYCJA 2024
 
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin został opracowany na podstawie ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 17 listopada 2022 roku Programu „KLUB” – edycja na lata 2023-2025 z uwzględnieniem zmian zapisów Programu ogłoszonych przez Ministra Sportu i Turystyki 7 marca 2024 roku.
2. Celem Programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w lokalnych środowiskach sportowych.
3. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:
– wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących systematyczne zajęcia sportowe,
– organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.
4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie „KLUB” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Realizacja Programu jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
5. Działania w ramach Programu „Klub – edycja 2024, mogą być realizowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez uczestników Programu, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
6. Podmiotami realizującymi Program są:
a) Operator Krajowy Programu,
b) kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia.
7. Bezpośrednimi uczestnikami i beneficjentami Programu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, biorący udział w systematycznych zajęciach sportowych/szkoleniu sportowym i w obozach sportowych realizowanych przez klub sportowy.
8. Kluby/stowarzyszenia sportowe, które zostaną zakwalifikowane do Programu, mogą realizować zadania Programu, tj. systematyczne zajęcia sportowe /szkolenie sportowe, obozy sportowe, zakup sprzętu sportowego, wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2024 roku. Klub, składając wniosek do uczestnictwa w Programie, sam określa termin realizacji zadania, który musi się mieścić w powyżej określonym przedziale czasowym. Klub jest zobowiązany do realizacji zajęć sportowych przez cały – deklarowany we wniosku, okres realizacji zadania.
9. Kluby sportowe, które zostaną zakwalifikowane do Programu i pozyskają środki w ramach Programu na zadania realizowane w 2024 roku, będą zobowiązane do ich wykorzystania – udokumentowanego wydatkowania, wyłącznie w okresie obowiązywania umowy, jednak nie
później, niż do dnia 30 listopada 2024 roku.
10. Ogólny nadzór oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Programu pozostaje w gestii Ministra Sportu i Turystyki.
11. Obowiązki administratora danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Programu, pełni Operator Krajowy. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostaną ujęte w zapisach umowy zawartej pomiędzy Beneficjentem i Operatorem Krajowym Programu.
12. Pozyskane w trakcie realizacji Programu wyniki testów sprawnościowych uczestników Programu będą przekazywane do ewidencji Projektu „Sportowe Talenty” https://sportowetalenty.gov.pl
13. Kluby działające w formie stowarzyszenia składają wnioski o dofinansowanie w ramach Programu wraz z niezbędnymi, wymaganymi załącznikami, wyłącznie w systemie elektronicznym AMODIT. W systemie AMODIT dokonywana będzie ocena wniosków jak również rozliczanie realizacji zadania – wyłącznie w formie elektronicznej.
14. W ramach ww. Programu, każdy klub może złożyć tylko jeden wniosek.
15. Operator Krajowy ustala termin naboru wniosków: od 25 marca 2024r. od godz. 12.00 do 30 kwietnia 2024r. do godz. 23.59,59.
16. Nabór wniosków do uczestnictwa w Programie odbywa się w formie Konkursu Ofert.
 
§ 2
Założenia Programu
1. Cele Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2024:
a) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
b) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
c) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej polskiego sportu – klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
d) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
e) stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2. Podstawowym – obowiązkowym komponentem w realizacji Rządowego Programu „KLUB”, jest prowadzenie systematycznych zajęć sportowych/sportowo rekreacyjnych/rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 
§ 3
Zasady działania Operatora Krajowego Programu „Klub” – edycja 2024
Operator Krajowy Programu – podstawowe zadania:
1. przedstawienie kompleksowej koncepcji realizacji Programu na terenie całego kraju,
2. opracowanie mechanizmu udzielenia wsparcia klubom sportowym w ramach Programu – druki aplikacyjne, umowa, druki rozliczeniowe, itp.,
3. rekrutacja klubów sportowych – przeprowadzenie naboru, wyłonienie klubów do wsparcia, przekazanie wsparcia finansowego oraz dokonanie jego rozliczenia, na podstawie wytycznych niniejszego Programu; rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem dostępnych kanałów informacyjnych, m.in. strona internetowa, media społecznościowe,
4. opracowanie i wdrożenie elektronicznego generatora wniosków posiadającego funkcjonalności niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru i oceny wniosków, podpisania umów, przekazania i rozliczenia dotacji,
5. koordynacja, nadzór i kontrola realizacji Programu; w ramach bieżącego monitoringu m.in. wizytacja kontrolna 1000 klubów sportowych uczestniczących w Programie,
6. prowadzenie pełnej sprawozdawczości realizacji Programu z możliwością prezentacji wszystkich danych w przekrojach terytorialnych (województwo, powiat, gmina – miejska/wiejska, wiejsko-miejska), obejmującej w szczególności następujące informacje dot. klubów wnioskujących i zakwalifikowanych do wsparcia:
– dane teleadresowe klubów sportowych,
– wysokość udziału własnego klubów sportowych,
– wysokość wsparcia,
– liczba uczestników,
– liczba i rodzaj sekcji sportowych,
– przynależność do polskiego związku sportowego,
– liczba punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego (SSM),
– liczba członków kadr narodowych,
– liczba uczestników posiadających licencje polskich związków sportowych (lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez polski związek sportowy),
– liczba osób prowadzących zajęcia sportowe,
– rodzaj kwalifikacji/uprawnień osób prowadzących zajęcia sportowe,
– podział prowadzących zajęcia sportowe ze względu na płeć,
– podział uczestników Programu ze względu na płeć (w zakresie grup dofinansowanych oraz wszystkich zawodników klubu),
– liczba wolontariuszy,
– rodzaje obiektów wykorzystywanych do szkolenia sportowego – samorządowe/inne,
7. przygotowanie i przedstawienie wraz z rozliczeniem raportu sprawozdawczo- ewaluacyjnego podsumowującego realizację zadania
(w zakresie wszystkich elementów realizacyjnych i zadań operatora) oraz prezentującego analizę danych (w tym graficzną –
np. wykresy oraz mapy) wymienionych w pkt 6, z możliwością wykorzystania również innych informacji uzyskanych przez Operatora Krajowego przy realizacji Programu,
8. przygotowywanie comiesięcznych raportów sprawozdawczo-ewaluacyjnych z realizacji zadania obejmujących w szczególności:
– opis przebiegu realizacji Programu,
– opis realizacji założonego harmonogramu działań,
– informację dotyczącą regulowania bieżących i zaległych zobowiązań finansowych,
– informacje dotyczące ryzyk i zagrożeń wynikających z bieżącej realizacji projektu oraz działań prewencyjnych i naprawczych, jeśli wdrożenie ich będzie konieczne,
9. nadzór nad transferem wyników testów sprawnościowych uczestników Programu, do ewidencji Projektu „Sportowe Talenty” https://sportowetalenty.gov.pl
10. stworzenie i prowadzenie strony internetowej zadania oraz jego profilu w serwisie społecznościowym o największym wskaźniku liczby użytkowników,
11. Operator Krajowy Programu może realizować Program „Klub” – edycja 2024, w tym wykorzystać dofinansowanie przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki – w zakresie ponoszonych kosztów, wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
 
§ 4
Zasady uczestnictwa w Programie klubów sportowych
 
1. Operator Krajowy Programu określa termin realizacji Programu dla klubów sportowych, których działalność będzie przedmiotem wsparcia w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 listopada 2024 roku. We wskazanym terminie Operator Krajowy Programu jest zobowiązany do wyłonienia podmiotów do dofinansowania, zawarcia umów oraz przekazania środków klubom sportowym z zastrzeżeniem, że termin ich przekazania nie może powodować istotnych utrudnień realizacyjnych zadania, przez co należy rozumieć opłaty związane z wynagrodzeniem szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, zakupem sprzętu sportowego i/lub organizacją obozów sportowych.
2. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia ze środków Programu wyłącznie w zakresie:
–  wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących systematyczne zajęcia sportowe,
– zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozów sportowych.
3. Przekazane w ramach dotacji środki finansowe muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych w Programie i w zapisach umowy oraz zgodnie z treścią i zasadami niniejszego Regulaminu.
4. Klub, składając wniosek do uczestnictwa w Programie, sam określa termin realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie określonym w § 4 ust. 1 Regulaminu.
5. Klub jest zobowiązany do realizacji systematycznych zajęć sportowych przez cały – deklarowany we wniosku, okres realizacji zadania.
6. Operator Krajowy Programu, w umowach zawieranych z klubami sportowymi określi:
– termin obowiązywania umowy,
– termin realizacji zadania równoznaczny z terminem wykorzystania środków dotacji,
– termin rozliczenia przekazanych środków i złożenia dokumentacji rozliczeniowej.
7. Kluby sportowe, które pozyskały środki finansowe w ramach Programu, są zobowiązane do ich wykorzystania wyłącznie w okresie obowiązywania umowy, najpóźniej do dnia 30 listopada 2024 roku.
8. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia klubom sportowym funkcjonującym w ramach jednej lub więcej niż jednej sekcji sportowych. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników/uczestników w danym klubie uprawiających określony sport,
niezależnie od dodatkowych podziałów, np. ze względu na wiek lub płeć. Kwota wsparcia dla podmiotu funkcjonującego w ramach jednej sekcji, zwanego dalej: klubem jednosekcyjnym, wynosi 12 tys. złotych. Kwota wsparcia dla podmiotu funkcjonującego w ramach więcej niż jednej sekcji, zwanego dalej: klubem wielosekcyjnym wynosi 17 tys. złotych.
9. Kwota przyznanej dla klubu dotacji może być rozdysponowana w dowolnych proporcjach na wskazane w Programie komponenty zadania, tj. na wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu
sportowego przy założeniu, że podstawowym – obowiązkowym komponentem Programu jest prowadzenie systematycznych zajęć sportowych/sportowo rekreacyjnych/rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
10. Dla klubów wielosekcyjnych elementem obowiązkowym zadania jest prowadzenie zajęć sportowych dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub, co odnosi się również do wskazania szkoleniowców (co najmniej dwóch sekcji).
11. Każdy klub zgłoszony jako „wielosekcyjny”, oprócz wskazania co najmniej dwóch różnych sportów i szkoleniowców co najmniej dwóch różnych sekcji o stosownych specjalnościach, powinien we wniosku wyraźnie wykazać, że realizuje systematyczne zajęcia szkoleniowe w co najmniej dwóch oddzielnych – przypisanych do poszczególnych zgłoszonych sekcji, grupach szkoleniowych. Oddzielne grupy szkoleniowe to grupy, w których szkoleni są w różnych sportach inni zawodnicy – inni z imienia i nazwiska uczestnicy zajęć.
12. Zgłoszeni do prowadzenia zajęć sportowych szkoleniowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia: trenera lub instruktora sportu (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 o sporcie), instruktora rekreacji ruchowej lub nauczyciela wychowania fizycznego.
13. Zatrudnianie oraz wypłata wynagrodzenia dla szkoleniowców w ramach Programu, musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dot. zatrudnienia i wynagradzania, przy czym podane powyżej kwoty są kwotami brutto.
14. Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych realizowanych w ramach wsparcia mogą być wyłącznie dzieci i/lub młodzież w wieku do 18 roku życia.
15. Organizowane w ramach Programu obozy sportowe muszą być realizowane poza miejscem stałego funkcjonowania klubu, jako obozy „zamiejscowe” i muszą trwać minimum  5 dni kalendarzowych.
16. Klub sportowy może uzyskać wsparcie udzielone przez Operatora Krajowego Programu określając w kosztorysie zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na poziomie nie mniejszym niż 5% całości kosztów zadania, co w przypadku wnioskowania o kwotę 12 tys. złotych wynosi co najmniej 631,60 zł, a w przypadku wnioskowania o kwotę 17 tys. złotych, wynosi co najmniej 894,80 zł.
Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury na podstawie stosownej umowy z określeniem wartości finansowej usługi), ze środków Unii Europejskiej, sponsorów lub
własnych, w tym w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.
17. Operator Krajowy Programu może udzielić wsparcia klubom sportowym, których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielonych im w roku poprzedzającym złożeniewniosku, tj. w roku 2023, nie przekracza 200 tys. złotych.
Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe muszą załączyć do wniosku sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. – Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy, tj.2023 rok. W sytuacji braku wyodrębnienia kwoty przyznanych dotacji w sprawozdaniu finansowym, należy dołączyć dodatkową uzupełniającą informację o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawiona we wniosku.
18. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe muszą załączyć do wniosku oświadczenie zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, tj. za 2023 rok, z wyszczególnieniem źródeł pozyskania środków publicznych. Oświadczenie składa się na załączonym w systemie AMODIT druku. Podana w ww. oświadczeniu łączna kwota dotacji ze środków publicznych musi być zgodna z kwotą przedstawioną w pkt. III wniosku o dofinansowanie oraz danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym Klubu, sporządzonym na podstawie przepisów art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. – Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).
19. Klub sportowy może uzyskać wsparcie wyłącznie wtedy, gdy prowadził formalnie zarejestrowaną działalność statutową co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o dotację – decyduje data złożenia wniosku.
Wnioskując o wsparcie, klub sportowy musi załączyć aktualny wypis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy
(np. z ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu), umożliwiającą weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierającą imiona, nazwiska i funkcje osób
wchodzących w skład Zarządu.
UWAGA: za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą składania wniosku.
20. Wymagane jest przedstawienie przez klub sportowy we wniosku informacji o liczbie dzieci i młodzieży do 18 roku życia, uczestniczących w szkoleniu/zajęciach realizowanych przez klub w podziale na:
a) posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,
b) nie posiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,
c) będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku sportowego,
d) będących członkami kadr wojewódzkich odpowiedniego polskiego lub okręgowego
związku sportowego; – w przypadku, gdy zawodnik jest jednocześnie członkiem kadry narodowej oraz wojewódzkiej, należy go wyszczególnić tylko raz – jako członka kadry narodowej.
21. Wymagane jest, aby klub sportowy przedstawił we wniosku informację o ewentualnej przynależności do polskiego związku sportowego.
22. Wymagane jest, aby klub sportowy przedstawił we wniosku informację o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (SSM) w roku poprzedzającym złożenie wniosku (dot. 2023 roku). Informacje można uzyskać pod adresem https://ssm.insp.waw.pl/klasyfikacja-klubow
23. W przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, klub sportowy zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji kompletu sprzętu sportowego;
– w ramach poz. zakup sprzętu sportowego, można nabyć:
a) sprzęt lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki, rowery, narty, itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów, wyposażenie/osprzęt kajakowy, itp.),
b) pomocniczy sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki, itp.),
c) specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, dresy, koszulki, spodenki) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach.
24. Sprzęt sportowy określony w pkt. 23a i 23b musi posiadać stosowne, wymagane przepisami atesty, dopuszczające do bezpiecznego użytkowania przez dzieci i młodzież szkolną.
25. Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach Programu przeszli testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez klub sportowy zakwalifikowany do wsparcia, do ewidencji Projektu „Sportowe Talenty” https://sportowetalenty.gov.pl
 
§ 5
Dokumenty niezbędne jako załączniki do wniosku o dofinansowanie
1. Sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. – Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) zawierające informacje o kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, tj. za 2023 rok.
W sytuacji braku wyodrębnienia kwoty przyznanych dotacji w sprawozdaniu finansowym, należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą, potwierdzającą deklarowaną we wniosku kwotę otrzymanych ze środków publicznych dotacji.
2. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z KRS albo zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (np. z ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu),
umożliwiająca weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy oraz zawierająca imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład Zarządu.
UWAGA: za aktualny uważa się dokument wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed datą składania wniosku.
3. Statut wnioskodawcy. Wśród podstawowych celów statutowych wymagany jest zapis świadczący o realizowaniu przez klub zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Statut należy załączyć w formie skanu w formacie pdf w jednym pliku.
4. Oświadczenie o zgodności z oryginałem i aktualności dokumentów załączonych do wniosku – należy pobrać z systemu i wydrukować formularz oświadczenia, podpisać i podstemplować (UWAGA: podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Klubu zgodnie z zapisami statutu !) i załączyć w formie skanu, tak jak pozostałe dokumenty.
5. Oświadczenie zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, tj. za 2023 rok, z wyszczególnieniem źródeł pozyskania środków publicznych. Oświadczenie składa się na załączonym w systemie AMODIT druku, który należy pobrać z systemu, wydrukować formularz oświadczenia, podpisać, podstemplować
(UWAGA: podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Klubu zgodnie z zapisami statutu !) i załączyć w formie skanu.
Podana w ww. oświadczeniu łączna kwota dotacji ze środków publicznych, musi być zgodna z kwotą przedstawioną w pkt. III wniosku o dofinansowanie, oraz z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym Klubu, sporządzonym na podstawie przepisów art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. – Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).
UWAGA:
– Wszystkie dokumenty należy załączyć w formie skanu w formacie pdf, przy czym każdy z 5 wymienionych dokumentów, powinien być załączony oddzielnie jako jeden plik;
– W przypadku, gdy do reprezentowania Beneficjenta ustanowiono umocowanego pełnomocnika lub gdy sposób reprezentacji – poprzez upoważnionego przedstawiciela władz stowarzyszenia zapisano w Statucie, do wniosku należy obowiązkowo załączyć stosowne „upoważnienie”.
 
§ 6
Kryteria oceny wniosków
 
– wysokość dofinansowania pozyskanego ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku, z przeznaczeniem na działalność statutową lub na realizację zadańprzez wnioskodawcę (możliwe do uzyskania: 0-40 pkt.),
– szczegółowość i poprawność przygotowania informacji merytorycznych wymaganych programem (możliwe do uzyskania: 0-15 pkt.)
– liczba uczestników zadania – bez osób prowadzących zajęcia sportowe (możliwe do uzyskania: 0-10 pkt.),
– zgodność zakresu merytorycznego z treścią programu – m.in. okres prowadzenia zajęćsportowych (możliwe do uzyskania: 0-10 pkt.),
– oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem środków własnych (możliwe do uzyskania: 0-5 pkt.),
– wysokość ewentualnych opłat pobieranych od uczestników Programu – składki członkowskie (możliwe do uzyskania: 0-5 pkt.),
– udział w realizacji zadania wolontariuszy (możliwe do uzyskania: 0-5 pkt.),
– promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu (możliwe do uzyskania: 0-5 pkt.),
– udział uczestników o niższym statusie ekonomicznym (możliwe do uzyskania: 0-5 pkt.).
1. Wniosek klubu sportowego może uzyskać maksymalnie 100 punktów; poszczególne kryteria oceny punktowane są z dokładnością do
1 punktu.
2. Operator Krajowy Programu udzieli wsparcia na podstawie rankingu utworzonego według liczby punktów wynikających z dokonanej oceny wniosków poszczególnych klubów; w przypadku uzyskania przez kilka podmiotów takiej samej liczby punktów, o pozycji w rankingu i o ew. przyznaniu wsparcia decyduje data złożenia wniosku (chronologicznie zgodnie z terminem złożenia).
 
§ 7
Procedura ogłoszenia wyników i podpisania umowy
 
1. Informacja o przyznaniu dofinansowania wraz z listą zakwalifikowanych do Programu Klubów, opublikowana będzie na stronie internetowej Programu https://rzadowyprogramklub.pl – nie później niż 30 maja 2024 roku.
2. Indywidualna informacja o przyznaniu dofinansowania wraz z instrukcją dotyczącą procedury ew. aktualizacji wniosku i podpisania umowy, zostanie zamieszczona w systemie AMODIT przy wniosku każdego zakwalifikowanego do Programu Klubu oraz przesłana na adres e-mail podany przez Beneficjenta we wniosku o przyznanie dofinansowania.
3. Kluby zakwalifikowane do dofinansowania, będą zobowiązane do niezwłocznego, tj. w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o przyznaniu dofinansowania, podpisania umowy z Operatorem Krajowym, na podstawie której możliwe będzie przekazanie środków; w tym okresie możliwa będzie również – w uzasadnionych przypadkach, ew. aktualizacja wniosku, w zakresie ustalonym z Operatorem Wojewódzkim Programu, który działa w imieniu i na rzecz Operatora Krajowego Programu.
4. Niepodpisanie przez Beneficjenta umowy w terminie określonym w § 7 ust. 3 będzie traktowane jako rezygnacja z realizacji Zadania;
w takim przypadku środki mogą być przyznane klubowi/klubom z listy rezerwowej, tj. listy wniosków pozytywnie ocenionych, które nie uzyskały dofinansowania z powodu wyczerpania środków, w kolejności zgodnej z utworzonym rankingiem.
5. Umowy na realizację Zadania w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2024 będą podpisywane poprzez złożenie – przez osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta, podpisów w formie elektronicznej.
6. Ze strony Operatora Krajowego uprawnioną komórką organizacyjną prowadzącą i nadzorującą realizację zawartej z Klubami Umowy są Operatorzy Wojewódzcy, działający w imieniu i na rzecz Operatora Krajowego Programu.
7. Zgodnie z wytycznymi MSiT, decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2024 nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) i nie służy od niej odwołanie.
 
§ 8
Obowiązki beneficjenta
 
1. Podmiot otrzymujący wsparcie finansowe, wyłoniony w ramach przeprowadzonej przez Operatora Krajowego Programu konkursowej procedury oceny i wyboru wniosków, jest zobowiązany do:
– realizacji zadania zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami;
– wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem;
– prawidłowego rozliczenia przyznanej dotacji;
– przestrzegania zapisów, w tym stosownych terminów określonych w Rządowym Programie „Klub” – edycja 2024;
– realizowanie Zadania zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z zapisami umowy zawartej z Operatorem Krajowym Programu;
– przedstawienia Operatorowi Krajowemu – w terminie określonym w umowie, sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z realizacji zadań Programu wraz z wykazem dowodów księgowych potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków;
– poddania się kontroli w zakresie terminowości i prawidłowości wykonania zadania w każdym czasie, w toku realizacji Zadania oraz po jego zakończeniu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020r. poz. 224), zapewniając warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
2. Końcowe rozliczenie finansowe umowy na realizację Zadania w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2024 odbywać się będzie – podobnie jak w poprzednich latach, wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez przesłanie w systemie AMODIT
prawidłowo wypełnionych załączników rozliczeniowych do umowy nr 1, nr 1a, nr 2, nr 3 i nr 4.
 
§ 9
Procedura przeprowadzania testów sprawności fizycznej uczestników
 
1. Testy sprawności fizycznej uczestników przeprowadza się zgodnie z warunkami określonymi w § 4 pkt 25 niniejszego Regulaminu.
2. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia i nadzorowania testów sprawności fizycznej uczestników są wyłącznie szkoleniowcy (trenerzy/instruktorzy/nauczyciele wf) z zakwalifikowanego do Programu klubu.
3. Wyniki przeprowadzonych testów sprawności fizycznej należy wprowadzić do ewidencji Projektu Sportowe Talenty http://sportowetalenty.gov.pl
4. Testy sprawności fizycznej, wykonywane przez uczestników muszą być przeprowadzane z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Projektu http://sportowetalenty.gov.pl
5. Operator Krajowy Programu zastrzega, że dane biometryczne uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych i/lub naukowych.
6. Przeprowadzenie testów sprawności fizycznej i wprowadzenie wyników do ww. ewidencji należy obowiązkowo potwierdzić w „sprawozdaniu merytorycznym z realizacji zadania” – załącznik nr 2 do rozliczenia umowy.
.
§ 10
Postanowienia końcowe
 
1. Uczestnicy oraz podmioty realizujące Rządowy Program „KLUB” zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Operatora Krajowego Programu w porozumieniu z przedstawicielami Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. Operator Krajowy Programu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji Programu.
4. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu https://rzadowyprogramklub.pl
5. Operator Krajowy Programu potwierdza przyjęcie końcowego rozliczenia zawartej z Beneficjentem umowy, poprzez wypełnienie i wstawienie do systemu AMODIT potwierdzonego podpisem elektronicznym dokumentu „Informacja o przyjęciu rozliczenia”.
 
UWAGA:
Rządowy Program „KLUB” – edycja 2024 jest realizowany w formule konkursu ofert/wniosków, zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Wniosek należy wypełnić i wysłać w elektronicznym systemie AMODIT oraz załączyć do niego przed wysłaniem wszystkie wymagane dokumenty wymienione w § 5 niniejszego Regulaminu.
Logowanie do systemu następuje poprzez stronę https://rzadowyprogramklub.pl// zakładka „złóż wniosek”.
WAŻNA INFORMACJA:
Ponieważ procedura przeprowadzania konkursu nie przewiduje – na żadnym z jego etapów, możliwości uzupełniania, korygowania, wymiany wniosków, dodatkowego załączania czy wymieniania dokumentów, wypełniony wniosek należy dokładnie sprawdzić przed wysłaniem – przed naciśnięciem przycisku „WYŚLIJ”.
Przed wysłaniem należy się również upewnić, że do Wniosku zostały prawidłowo dołączone wszystkie wymagane dokumenty, wyłącznie w wymaganym formacie pdf. 
Aby ułatwić Beneficjentom udział w Programie, Operator Krajowy uruchomił Infolinie:
– Infolinię centralną,
– 16 Infolinii w poszczególnych województwach,
gdzie każdy może zasięgnąć informacji i otrzymać wskazówki bądź szczegółowe wyjaśnienia na każdym etapie realizacji Programu.
Pomoc merytoryczną można uzyskać wysyłając również e-maila pod adres: biuro@rzadowyprogramklub.pl
Pomoc techniczna dotycząca systemu AMODIT będzie dostępna pod adresem: pomoc@rzadowyprogramklub.pl

 

 

 

 

 

Kontakt

Krajowe Zrzeszenie LZS
01-220 Warszawa
ul. S. Krzyżanowskiego 46a

Telefony do infolinii

pon – pt 10.00 – 15.00

Operator Krajowy
KZ LZS Warszawa

691 811 098

operatorzy wojewódzcy:
dolnośląskie +48 605 060 348
kujawsko pomorskie +48 690 515 907
lubelskie +48 668 437 430
lubuskie +48 721 639 291
łódzkie +48 605 230 423
małopolskie +48 797 874 783
mazowieckie +48 608 056 865
opolskie +48 694 443 002
podlaskie +48 502 408 487
podkarpackie +48 888 636 021
pomorskie +48 797 942 900
śląskie +48 513 806 932
świętokrzyskie +48 881 126 515
wielkopolskie +48 660 221 699
warmińsko mazurskie +48 691 485 927
zachodniopomorskie +48 697 994 181

E-mail

 POMOC MERYTORYCZNA

biuro@rzadowyprogramklub.pl

POMOC TECHNICZNA DOTYCZĄCA SYSTEMU AMODIT

pomoc@rzadowyprogramklub.pl

Bądźmy w kontakcie