FAQ

najczęściej zadawane pytania

 – 

 

Jakie kryteria stosowane są przy ocenie wniosków?

1) spełnienie wymogów formalnych, oraz zgodność wniosku z treścią przedmiotowego programu;
2) wysokość dofinansowania pozyskanego ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku (2023), z przeznaczeniem na działalność statutową lub na realizację innych zadań przez wnioskodawcę;
3) cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a także stan zasobów kadrowych, rzeczowych oraz doświadczenie, wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania;
4) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem środków własnych;
5) wysokość ewentualnych opłat pobieranych od uczestników programu (składki członkowskie itp.);
6) udział wolontariuszy w realizacji zadania;
7) promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu;
8) udział w realizacji zadania uczestników o niższym statusie ekonomicznym, działania ukierunkowane na profilaktykę agresji, patologii społecznych – przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu;
9) wykorzystanie dotacji zgodnie z umową i przeznaczeniem (jeśli wnioskodawca korzystał w latach ubiegłych z dofinansowania w ramach Programu Klub);

Jaką formę organizacyjną powinien mieć klub ubiegający się o dofinansowanie?

O dofinansowanie w Rządowym Programie „KLUB” może ubiegać się klub, który działa jako:
– stowarzyszenia zarejestrowane w KRS
– stowarzyszenie wpisane do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu.
W punkcie formularza V. Forma organizacyjna i okres działalności można wybrać jedną z 4 dopuszczalnych form organizacyjnych:
– stowarzyszenie zarejestrowane w KRS,
– stowarzyszenie wpisane do ewidencji starosty,
– UKS zarejestrowany w KRS,
– UKS wpisany do rejestru starosty.
Do udziału w Programie nie kwalifikują się m.in.:
– Fundacje (bez względu na cele statutowe), w tym fundacje „prowadzące” kluby sportowe,
– Polskie Związki Sportowe, Związki Sportowe, Związki Stowarzyszeń, … Organizacje Ogólnopolskie,
– Kluby działające w formie Spółki z o.o., Spółki Akcyjnej, innej spółki,
– Kluby zarejestrowany jako „przedsiębiorstwa”, lub inne jednostki „biznesowe” …

Czy jeśli klub nie rozliczył dotacji w ubiegłym roku może uzyskać wsparcie w roku bieżącym?

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wyłącznie kluby, które prawidłowo rozliczyły dotacje w latach ubiegłych.

Jaki sprzęt sportowy można zakupić w ramach programu?

1. sprzęt lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki, rowery, narty, itp.) lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów, wyposażenie/osprzęt kajakowy, itp.);
2. pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki, itp.);
3. specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, dresy, koszulki, spodenki) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach.

Sprzęt określony w pkt. 1 i 2 musi posiadać stosowne, wymagane przepisami atesty, dopuszczające do bezpiecznego użytkowania przez dzieci i młodzież szkolną.

Kto jest uprawniony do uzyskania dofinansowania?

Program skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych. Ponadto, Klub musi wykazać, że prowadził formalnie zarejestrowaną działalność statutowa przez co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o dotację – decyduje data złożenia wniosku;

W jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie na realizację zadań w ramach Programu „KLUB”?

Kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu „KLUB” przypadku klubu jednosekcyjnego wynosi 12 000 złotych, w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji – „klubwielosekcyjny” – 17 000 złotych.

Jakie podstawowe wymogi i kryteria przyjęto w Programie „KLUB” dla klubów „wielosekcyjnych” ?

W przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji obowiązują następujące kryteria:
– dla klubów „wielosekcyjnych” elementem obowiązkowym zadania jest prowadzenie zajęć sportowych dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub, co odnosi się również do wskazania szkoleniowców – przyjęto, że należy zgłosić szkoleniowców co najmniej dwóch różnych sekcji, o
stosownych specjalnościach;
– każdy klub zgłoszony jako wielosekcyjny, oprócz wskazania różnych sportów i szkoleniowców co najmniej dwóch różnych sekcji, powinien we wniosku wyraźnie wykazać, że realizuje systematyczne zajęcia szkoleniowe w co najmniej dwóch oddzielnych – przypisanych do poszczególnych zgłoszonych sekcji, grupach szkoleniowych. Oddzielne grupy szkoleniowe, to grupy w których szkoleni są w różnych sportach, inni zawodnicy – inni z imienia i nazwiska uczestnicy zajęć.

W jakim terminie może być realizowany Program?

Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2024 r. przy czym klub składając wniosek do uczestnictwa w Programie, sam określa termin realizacji zadania, który musi się mieścić w powyżej określonym przedziale czasowym. Klub jest zobowiązany do realizacji zajęć
sportowych/sportowo-rekreacyjnych/rekreacyjnych przez cały – deklarowany we wniosku, okres realizacji zadania.

Na jakie działania może zostać przeznaczone dofinansowanie w ramach Programu „Klub”?

W ramach wnioskowanego dofinansowania, przyznane środki można przeznaczyć na:
– wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących systematyczne zajęcia sportowe/sportowo-rekreacyjne/ rekreacyjne – komponent obowiązkowy Programu,
– zakup sprzętu sportowego i/lub organizacje obozu sportowego – komponenty fakultatywne;
Kwota przyznanej dotacji może być rozdysponowana w dowolnych proporcjach na wskazane powyżej komponenty Programu przy założeniu, że podstawowym obowiązkowym komponentem jest prowadzenie systematycznych zajęć dla dzieci i młodzieży;

Kto może być bezpośrednim uczestnikiem Programu ?

Bezpośrednimi uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci i/lub młodzież w wieku do 18. roku życia.

Kto może być zgłoszony w Programie jako szkoleniowiec ?
Zgłoszeni do prowadzenia zajęć sportowych szkoleniowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia: trenera lub instruktora sportu (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 o sporcie), instruktora rekreacji ruchowej lub nauczyciela wychowania fizycznego. Zatrudnianie oraz wypłata wynagrodzenia dla szkoleniowców w ramach Programu, musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dot. zatrudnienia i wynagradzania.

Czy każdy klub sportowy może uzyskać dofinansowanie, niezależnie od kwoty dotacji pozyskanych z innych źródeł?

NIE ! w programie „Klub” dofinansowanie mogą uzyskać jedynie te kluby, w których kwoty dotacji ze środków publicznych udzielanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczyły sumy 200 tys. zł. Do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy (za 2023 r) w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe dotyczące ostatniego roku
obrachunkowego, tj. 2023 roku.
W 2024 roku wymagane jest również złożenie oświadczenia dot. ww. kwestii na druku załączonym do systemu AMODIT.

Dotacja ze środków publicznych ?

„Dotacje ze środków publicznych to środki z budżetu państwa (np. MSiT, MEN, MNiSW …), budżetu jednostek samorządu terytorialnego (np. z urzędów miast, gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich), z państwowych funduszy celowych (np. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z którego finansowany jest Program „KLUB”) przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw, w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych lub inwestycji związanych z realizacją tych zadań”.
Proszę pamiętać, że środkami publicznymi były dotacje przekazywane w 2023 roku w ramach nast. programów:
– Sportowe Wakacje finansowane przez Fundację LOTTO, że środków przekazanych przez MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

– Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich finansowany przez PZPN ze środków przekazanych przez MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

– Rządowy Program ”KLUB” – edycja 2023 finansowany przez KZ LZS ze środków przekazanych przez MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

– Program Mikrogranty i Mikrogranty2 – edycja 2023 finansowany przez Fundację Orły Sportu ze środków przekazanych przez MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Czy nowopowstały klub może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „KLUB” ?

NIE ! Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność statutową przez co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu), przed data składania wniosku. Okres trzyletniego funkcjonowania klubu liczony jest do daty złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „KLUB”.

Czy jest określona liczba dni obozu sportowego?

TAK ! obóz sportowy nie może trwać krócej niż 5 dni kalendarzowych.

JAK NALEŻY ROZUMIEĆ ZAWARTE WE WNIOSKU PYTANIE (pkt. VI) „CZY SĄ UCZESTNICY O NIŻSZYM STATUSIE EKONOMICZNYM ?”

Termin „niski status ekonomiczny uczestników” to pojęcie wprowadzone do wniosku Programu „KLUB” przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Status socjoekonomiczny jest definiowany jako „społeczna lub ekonomiczna pozycja danej osoby i stanowi miarę sytuacji czy też pozycji jednostki lub rodziny w grupie społecznej. Stanowi wypadkową kilku mierników uwzględniających dochody, wykształcenie, zawód (z uwzględnieniem stanu zatrudnienia),
miejsce zamieszkania, warunki mieszkaniowe (wliczając udogodnienia/wyposażenie lokalu), styl życia, sposób spędzania czasu wolnego, a czasami również przynależność do organizacji społecznych”. Informacja, której oczekujemy we wniosku sprowadza się do podania odpowiedzi TAK lub NIE i podania
% liczby takich osób wśród uczestników zadania.
Kto to może być ?
– dzieci z domu dziecka, z rozbitych lub patologicznych rodzin, emigranci (np. teraz z Ukrainy), dzieci z ubogich rodzin od których klub nie pobiera składek członkowskich lub funduje im. np. dożywianie, pokrywa koszty udziału w zgrupowaniach, itp. To element do indywidualnej oceny wnioskujących (klub),
którzy posiadają informacje o uczestnikach zajęć – to raczej powszechna wiedza zwłaszcza w małych środowiskach.

Czy wymagane jest potwierdzanie skanów poszczególnych dokumentów załączanych do wniosku „za zgodność z oryginałem” ?

 Zgodnie z zapisami aktualnego Regulaminu Zadania, z 5 wymaganych jako załączniki do wniosku dokumentów, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Klubu/Beneficjenta są bezwzględnie wymagane na nast. dokumentach:

– oświadczenie o zgodności z oryginałem i aktualności dokumentów załączonych do wniosku (§ 5, ust. 4 Regulaminu),
– oświadczenie zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy, tj. za 2023 rok, z wyszczególnieniem źródeł pozyskania środków publicznych (§ 4, ust. 18, § 5, ust. 5 Regulaminu;
Na pozostałych dokumentach (Statut, sprawozdanie finansowe, wypis z rejestru) nie wymagamy podpisów jak również potwierdzania „za zgodność z oryginałem”, ponieważ Klub/Beneficjent składając wymagane podpisy na dokumencie „oświadczenie o zgodności z oryginałem i aktualności dokumentów załączonych do wniosku” spełnia wymóg ew. oddzielnego podpisania i potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” poszczególnych dokumentów.
Należy zauważyć, że niektóre dokumenty, np. sprawozdania finansowe tworzone są na drukach wysyłanych elektronicznie do odpowiednich urzędów, nie wymagających składania tradycyjnych podpisów.
Oczywiście, nie jest błędem, jeżeli ktoś załączy wszystkie wymagane dokumenty (skany) podpisane przez osoby uprawnione i potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.