Jakie kryteria stosowane są przy wyborze wniosków?

 

1) spełnienie wymogów formalnych, oraz zgodność wniosku z treścią przedmiotowego programu;
2) wysokość dofinansowania pozyskanego ze środków publicznych w roku poprzedzającym złożenie wniosku oraz w roku bieżącym, z przeznaczeniem na działalność statutową lub na realizację innych zadań przez wnioskodawcę;
3) cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a także stan zasobów kadrowych, rzeczowych oraz doświadczenie, wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania;
4) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem środków własnych;
5) wysokość ewentualnych opłat pobieranych od uczestników programu (składki członkowskie itp.);
6) udział wolontariuszy w realizacji zadania;
7) promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu;
8) udział w realizacji zadania uczestników o niższym statusie ekonomicznym, ukierunkowane na profilaktykę agresji, patologii społecznych (przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu);
9) wykorzystanie dotacji zgodnie z umową i przeznaczeniem (jeśli wnioskodawca korzystał w latach ubiegłych z dofinansowania w ramach Programu Klub

 

Jaką formę organizacyjną powinien mieć klub ubiegający się o dofinansowanie?

 O dofinansowanie w Programie Klub może ubiegać się klub, który działa jako:

    stowarzyszenia zarejestrowane w KRS

    stowarzyszenie wpisane do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu.

W punkcie formularza V. Forma organizacyjna i okres działalności można wybrać jedną z 4 dopuszczalnych form organizacyjnych:

    stowarzyszenie zarejestrowane w KRS,

    stowarzyszenie wpisane do ewidencji starosty,

    UKS zarejestrowany w KRS,

    UKS wpisany do rejestru starosty.

 Do udziału w Programie nie kwalifikują się m.in.:

– Fundacje (bez względu na cele statutowe), w tym fundacje „prowadzące” kluby sportowe,

– Polskie Związki Sportowe, Związki Sportowe, Związki Stowarzyszeń, …

– Kluby działające w formie Spółki z o.o., Spółki Akcyjnej, innej spółki,

– Kluby zarejestrowany jako „przedsiębiorstwa”, lub inne jednostki „biznesowe” …

 

Czy jeśli klub nie rozliczył dotacji w ubiegłym roku może uzyskać wsparcie w roku bieżącym?

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wyłącznie kluby, które prawidłowo rozliczyły dotacje w latach ubiegłych

Jaki sprzęt sportowy można zakupić w ramach programu?

    sprzęt lub urządzenia sportowe niezbędne do prowadzenia szkolenia sportowego w zależności od specyfiki poszczególnych sportów (np. piłki, łuki, kajaki itp.)        lub ich elementy (np. części sprzętu strzeleckiego, rowerów itp.);

     pomocniczy sprzęt sportowy potrzebny do prowadzenia szkolenia sportowego typowego dla danego sportu (materace, pachołki, siatki itp.);

     specjalistyczne stroje sportowe (w tym obuwie, koszulki, spodenki) niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia treningów lub udziału w zawodach.

Kto jest uprawniony do uzyskania dofinansowania?

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest

Jakie podstawowe wymogi i kryteria przyjęto w Programie „KLUB” dla klubów „wielosekcyjnych” ?


W przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji obowiązują następujące kryteria:
– dla klubów „wielosekcyjnych” elementem obowiązkowym zadania jest prowadzenie zajęć sportowych dla wszystkich sekcji, o których dofinansowanie wnioskuje klub, co odnosi się również do wskazania szkoleniowców – przyjęto, że należy zgłosić szkoleniowców co najmniej dwóch różnych sekcji, o stosownych specjalnościach;
– każdy klub zgłoszony jako wielosekcyjny, oprócz wskazania różnych sportów i szkoleniowców co najmniej dwóch różnych sekcji, powinien we wniosku wyraźnie wykazać, że realizuje systematyczne zajęcia szkoleniowe w co najmniej dwóch oddzielnych – przypisanych do poszczególnych zgłoszonych sekcji, grupach szkoleniowych. Oddzielne grupy szkoleniowe, to grupy w których szkoleni są w różnych sportach, inni zawodnicy – inni z imienia i nazwiska uczestnicy zajęć.

W jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie na realizację Programu „Klub”?

 Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu „Klub” może być wyłącznie w wysokości 10 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie jednej sekcji („klub jednosekcyjny”) oraz 15 000 zł w przypadku klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji („klub wielosekcyjny”).

W jakim terminie może być realizowany Program?

 Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2023 r.

Na jakie działania może zostać przeznaczone dofinansowanie w ramach Programu „Klub”?

 W ramach wnioskowanego dofinansowania, uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.

Dofinansowanie może być przeznaczone dla szkoleniowca (trenera, instruktora, nauczyciela wf), który prowadzi zajęcia sportowe w klubie. Wysokość dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca w programie wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego) – w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców. Zalecane jest rozdysponowanie dofinansowania wynagrodzenia dla szkoleniowca w ramach całego okresu realizacji zadania, wskazanego we wniosku.

UWAGA: Prowadzenie zajęć sportowych, o których dofinansowanie wnioskują kluby, nie może ograniczać się w czasie do obozu sportowego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji.

 

Czy każdy klub sportowy może uzyskać dofinansowanie, niezależnie od kwoty dotacji

pozyskanych z innych źródeł?

 Nie, w programie „Klub” dofinansowanie mogą uzyskać jedynie te kluby, w których kwoty dotacji ze środków publicznych udzielanych zarówno w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jak i roku bieżącym, nie przekroczyły 200 tys. zł.

Do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy (za 2022 r) w przypadku braku wyszczególnienia dotacji w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która będzie zgodna z kwotą przedstawioną we wniosku.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisami Programu „Klub”, do wniosku należy dołączyć dokumenty finansowe dotyczące ostatniego roku obrachunkowego, za 2022 r.

Dotacja ze środków publicznych

„Dotacje ze środków publicznych to środki z budżetu państwa (np. MSiT, MNiSW), budżetu jednostek samorządu terytorialnego (np. z urzędów miast, gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich ) oraz z państwowych funduszy celowych (np. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z którego finansowany jest Program „KLUB”) przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw, w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych lub inwestycji związanych z realizacją tych zadań”.

Proszę pamiętać, że środkami publicznymi były dotacje przekazywane w 2022 roku w ramach nast. programów:

 Sportowe Wakacje finansowane przez Fundację LOTTO, że środków przekazanych przez MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

 Program Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich finansowany przez PZPN ze środków przekazanych przez MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

 Rządowy Program ”KLUB” – edycja 2022 finansowany przez KZ LZS ze środków przekazanych przez MSiT z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Czy nowopowstały klub może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Klub”

 NIE, Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu). Okres trzyletniego funkcjonowania klubu liczony jest do daty złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Klub”.

Czy jest określona liczba dni obozu sportowego?

 Tak, obóz sportowy nie może trwać krócej niż 5 dni kalendarzowych. Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko 1 obozu sportowego.

JAK NALEŻY ROZUMIEĆ ZAWARTE WE WNIOSKU PYTANIE (pkt. VI) „CZY SĄ UCZESTNICY O NIŻSZYM STATUSIE EKONOMICZNYM ?”

Termin „niski status ekonomiczny uczestników” to pojęcie wprowadzone do wniosku Programu „KLUB” przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Status socjoekonomiczny jest definiowany jako „społeczna lub ekonomiczna pozycja danej osoby i stanowi miarę sytuacji czy też pozycji jednostki lub rodziny w grupie społecznej. Stanowi wypadkową kilku mierników uwzględniających dochody, wykształcenie, zawód (z uwzględnieniem stanu zatrudnienia), miejsce zamieszkania, warunki mieszkaniowe (wliczając udogodnienia/wyposażenie lokalu), styl życia, sposób spędzania czasu wolnego, a czasami również przynależność do organizacji społecznych”.

Informacja, której oczekujemy we wniosku sprowadza się do podania odpowiedzi TAK lub NIE i podania % liczby takich osób wśród uczestników zadania.

Kto to może być ?

  1. dzieci z domu dziecka, z rozbitych lub patologicznych rodzin, emigranci (np. teraz z Ukrainy), dzieci z ubogich rodzin od których klub nie pobiera składek członkowskich lub funduje im. np. dożywianie, pokrywa koszty udziału w zgrupowaniach, itp. To element do indywidualnej oceny wnioskujących (klub), którzy posiadają informacje o uczestnikach zajęć – to raczej powszechna wiedza zwłaszcza w małych środowiskach.